innerbanner

تعریف حسابداری (Accounting definition)

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد.

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به عبارت دیگر حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع (مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت و ...) قرار می گیرد.

 

اصول حسابداری :  accounting principle

ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذی‌علاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت.چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. در اینجا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:

  •         اصل بهای تمام شده
  •         اصل تطابق
  •         اصل تحقق درآمد
  •         اصل افشاء کامل

 

مفروضات حسابداری :

به فرض‌های اولیه‌ای گفته می‌شود که بنیان اصول حسابداری،استانداردهای حسابداری و روش‌های حسابداری را شکل می‌دهند. این مفروضات عبارتند از:

  • فرض تفکیک شخصیت
  • فرض دوره زمانی
  • فرض تداوم فعالیت
  • فرض واحد اندازه ‌گیری
  • فرض تعهدی

 

تعریف مفروضات : 

فرض  تفکیک شخصیت(Separate Entity Assumption)  :

یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر  ، در نظر گرفته می شوند.

  فرض تداوم فعالیت(Going Concern Assumption) :

یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

 فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption) :

یعنی عملیات ، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

فرض دوره مالی(Time- Period Assumption):

عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه, سه ماهه, شش ماهه و یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا(سال مالی(خوانده می شود.

نکته:

یکی از مزایای تقسیم عمر یک واحد اقتصادی به قطعات زمانی کوچکتر این است که ویژگی قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.

 فرض تعهدی(Accrual Assumption) :

در حسابداری درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض وقوع باید شناسایی و در حسابها ثبت گردد.

نکته:

مبنای تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری است که در نقطه مقابل آن مبنای نقدی وجود دارد.

 


1397/05/06
این مطلب را به اشتراک بگذارید: