innerbanner

اجرا

سام محاسب با بکارگیری کادر متخصص و با تجربه در زمینه اجرای امور مالی به شما خدماتی ارائه می دهد. ما معتقد هستیم انرژی یک مدیر می بایست صرف تفکر و ایجاد استراتژی های راهبردی برای مجموعه خود باشد. بقیه امور را به ما بسپارید...
 
1)ارائه راهکارهای محاسبه بهای تمام شده 
2)مشاوره و اجرای سیستم حسابداری صنعتی
3)ممیزی و کنترل سیستم های انبار و اموال
4)تهیه و تنظیم صورت های مالی 
5)تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات برعملکرد 
6)تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده
7)تحریر دفاتر قانونی
8)کنترل داخلی واحد مالی و ارائه رویه ها متناسب با نیاز مجموعه
9)ارائه و استقرار نرم افزارهای یکپارچه مالی ( Total System ) 
10)طراحی و اصلاح کدینگ در سطوح مختلف سیستم های یکپارچه
11)ارائه کلیه خدمات ثبتی ( تغییرات ، انحلال ، صورت مجمع و ...)
 

1.راه اندازی اولیه و استقرار سیستم مالی

از آنجاي که شروع هر سيستممالي زيربناي نتيجه گيري درست و کارآمد از آن مي باشد، موسسه حسابداری سام محاسبارقام، مشاوره برای تهیه و راه اندازي اوليه را به تمام مديراني که تصميم بهداشتن سيستم مالي دقيق، مطمئن و کارآمد دارند را ارائه می دهد.
در اين خدمت پس از برگزاريجلسه نيازسنجي و تهيه ي ليستي از خواسته ها و گزارشات مورد نظر مديريت از سيستمحسابداري، سرپرست اعزامي از جانب موسسه اقدام به تهيه ي روندهاي لازم برايفرآيندهاي موجود در کار مي نمايد و به صورت يک دستورالعمل به مشتري تحويل مي دهد.در ادامه پس از انجام آموزش هاي لازم به نيروهاي مرتبط و سرکشي هاي دوره اي،  فرآيندها پياده سازي شده و سيستم حسابداری را  به مديريت مجموعه تحويل خواهد داد.

2.بروز رسانی و وروداطلاعات

يکي از دلايلي که هميشهشرکت ها و کسبه را از داشتن يک سيستم مالي يکپارچه و کارآمد محروم مي نمايد، عقبافتادن قسمتي از اطلاعات روزانه مالي مي باشد. همين موضوع دليلي است در به تاخير افتادن راه اندازي سيستم مالي وباگذشت زمان اين مشکل بزرگتر مي شود.
موسسه حسابداری سام محاسبارقام براي کمک به اين دسته از افراد اقدام به ارائه خدمت بروز رساني اطلاعات درسريع ترين زمان ممکن و با استفاده از نرم افزار حسابداري مورد نظر شما مي نمايد.در اين خدمت، تمامي اطلاعات مالي ثبت نشده در نرم افزار حسابداري پس از مطمئن شدن ازصحت اطلاعات، به صورت صحيح و تحت نظارت سرپرست هاي حسابداري موسسه حسابداری ساممحاسب ارقام ثبت شده و پس از بررسي و تائيد نهایي توسط مديريت مجموعه ي در حالبروز رساني، خروجي هاي ذيل تحويل مي گردد:

1.   تهيه صورت هايمالي اساسي (ترازنامه، صورتحساب سود و زيان و)

2.   گزارشات مديريتيمورد نياز مديريت مجموعه

3.   اسناد ثبت شدهداراي عطف مقابل در نرم افزار به صورت بايگاني شده در زونکن

4.   فايل پشتيبان نرمافزار حسابداري به همراه اطلاعات مالي بروز شده در آن بر روي CD

3.کنترل داخلی حسابداری

اگر از صحت اطلاعات مالي خودمطمئن نيستيد و يا احساس مي کنيد اطلاعات حسابداري شما قابل اتکا نيست، موسسهحسابداری سام محاسب ارقام مي تواند با خدمت سرکشي مشکل شما را حل کند.

در اين خدمت پس از برگزاريجلسه مشاوره توسط کارشناسان حسابداري موسسه با مديريت مجموعه و بررسي سيستمحسابداري موجود و مشخص کردن خواسته هاي مديريت از سيستم حسابداري، برنامه ريزيلازم براي سرکشي به سيستم حسابداري به منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام امورحسابداري و جلوگيري از اشتباهات احتمالي انجام مي شود. پس از آن بر اساس زمان بنديانجام شده، سرپرست حسابداري از جانب موسسه در محل مورد خدمت حضور پيدا کرده و باتکميل چک ليست هاي از پيش تعیين شده و انجام اصلاحات لازم در سيستم مالي به کارآمدشدن سيستم مالي کمک مي نمايد. اين خدمت زماني داراي کارآمدي حداکثري مي باشد کهسرکشي به صورت مستمر انجام گيرد.تمامي اين فرآيندها به گزارشاتي ختم مي شود کهخواسته هاي مديريت را از سيستم حسابداري مرتفع مي نمايد.از جمله تهيه صورت هايمالي اساسي ،گزارشات مديريتي و ...

4.انجامخدمات مالیاتی

آيا ميدانيد با رعايت کردن موارد کوچکي در خصوص امور مالياتي مي توانيد از شر جرايمسنگين مالياتي رهایي پيدا کنيد؟
آيا ميدانيد بي توجهي به موارد قانوني و مالياتي باعث چه مخاطراتي براي کسب و کار شما ميشود؟
آيا ازوظايف قانوني خود به عنوان کارفرما اطلاعت کافي داريد؟

   داشتن پرونده مالياتي بدون مشکل در ادارهداراي نياز به مشاوره هاي تخصصي با افراد خبره در خصوص امور قانوني مالياتي ميباشد. موسسه حسابداری سام محاسب ارقام افتخار دارد با داشتن مشاورين مالياتي خبرهنياز شرکت ها و اصناف را در خصوص موارد مالياتي ذيل برطرف نمايد:

جمع آوري و طبقه بندي مستنداتقابل دفاع براي تحرير دفاتر قانوني

·        تنظيم اظهارنامه هاي مالياتيالکترونيکي

·        نوشتن دفاتر قانوني (تحريردفاتر)

·        رسيدگي به دعاوي مالياتي

·        تنظيم اظهارنامه، عوارض وماليات بر ارزش افزوده

·         تهيه گزارشات خريد و فروش فصلي

·        ثبت اطلاعات در نرم افزارهايحسابداري با توجه به رعايت قوانين مطروحه

·        انجام مشاوره در خصوص تماميامور مالياتي

·        فراهم آوردن امکان استفاده ازظرفيت هاي قانوني براي بهره مندي از معافيت هاي مالياتي

5.رسیدگیبه حل اختلافات مالی و  حسابرسی داخلی

گاهياوقات اتفاق مي افتد که پس از مدتي شرکت ها و کسب و کارها به دلايل مختلف دچارچالش هاي مالي و حسابرسي دروني و يا بيروني سازمان مي شوند. که از جمله استفاده ازسيستم حسابداري ناکارآمد اين حس را براي مديران ايجاد مي کند که اطلاعات ماليموجود در سيستم حسابداري قابل اتکا نيست و يا با واقعيت تناسب ندارد. اين موسسهافتخار دارد با دارا بودن تيمي متخصص و متشکل از کارشناسان زبده و مجرب حسابداري وحسابرسي در کوتاهترين زمان ممکن و با بالاترين ضريب اطمينان به بررسي تماميمستندات و اطلاعات مالي موجود در مجموعه کارفرما بپردازد و بعد از بررسي حساب ها وهمچنين توانایي تهيه صورت هاي مالي از طريق مدارک ناقص، مستندات و شواهد موجودگزارشات مورد نياز مديران را براي تصميم گيري در اختيار آن ها قرار دهد.

 

 

6.تهیهصورت های مالی اساسی و گزارشات مدیریتی

بديهياست زماني هر مجموعه و سيستمي داراي کارایي و کارکرد تلقي مي شود که بتوان از آندر جهت پيشبرد بهتر اهداف مجموعه استفاده کرد.  ثمره و نتيجه ي هر سيستم مالي و حسابداري ،گزارشات مالي و مديريتي درست و قابل اتکا آن سيستم مالي مي باشد .
از آنجاکه تهيه ي صورت هاي مالي اساسي و گزارشات مديريتي نياز به داشتن تجربه، مهارت و دانشکافي در زمينه هاي حسابداري، مديريت و ساير علوم مرتبط با راهبري و کنترل يکمجموعه مي باشد، موسسه حسابداری سام محاسب ارقام برخود واجب دانسته است تا در جهتعينيت بخشيدن به مفيد بودن سيستم مالي براي هر مجموعه تجاري اعم از بازرگاني ،خدماتي ، توليدي و پيمانکاري خدمتي از خدمات خود را به تهيه ي صورت هاي مالي اساسيو گزارشات مديريتي اختصاص دهد .
خاطرنشان مي شود تهيه ي گزارشات قابل اتکاء و مفيد مستلزم داشتن سيستم مالي بروز وکامل مي باشد که در همين جهت تمامي مشتريان عزيز مي توانند از ساير خدمات موسسهبراي رسيدن به سيستم مالي قابل اتکاء استفاده نمايند.
اهمگزارشات مالي اساسي و گزارشات مديريتي شامل موارد ذيل مي گردد:

·        ترازنامه

·        صورت سود وزيان

·        ترازنامه و صورت سود و زيانمقايسه اي براي سال هاي مختلف

·        گزارشات تحليل فروش

·        گزارش بهاي تمام شده کالايتوليد شده (فروش رفته)

·        گزارشات تحليلي هزينه ها

·        نسبت هاي مالي مفيد براساسنياز مشتريان

·       ساير گزارشات مورد درخواست و قابل تهيه براساس نياز مشتريان