innerbanner

اجرا و استقرار سیستم حسابداری مالی

  
اجرای صحیح و اصولی اجزای مختلف حسابداری نظیر حسابداری مالی، انبار و حسابداری انبار،  فروش و حسابداری فروش، حقوق و دستمزد،  سیستم دریافت و پرداخت نیازمند تجربه اجرایی و دانش حرفه ای مالی می باشد. چه بسا عدم استقرار صحیح و یا استفاده از رویه ای خلاف اصول مالی قطعا منجر به گزارشات خطا و غیر قابل استناد می باشد و اصلاح آنها بار هزینه ای سنگینی را به شرکت تحمیل می کند . در این راستا استفاده از خدمات تخصصی سام محاسب در اجرای رویه ها ، استقرار سیستم ،تعریف رویه ها و آموزش پرسنل می تواند در بهبود عملکرد شرکت موثر باشد.
 
 
 

 

خدمات سام محاسب

 

تعریف رویه ها ی مالی و ارتباط با واحدهای مختلف

تعریف کدینگ و حسابها در سطوح مختلف

ایجاد ارتباط نرم افزار بر مبنای رویه های تعریف شده

تهیه و تنظیم فرمت گزارشات

تهیه و تنظیم فرم های استاندارد

آموزش و نگهداری ساختارها و سیستم