innerbanner

ارزيابی رعايت قوانين و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1394)

 
استاندارد حسابرسی 250
 
اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسی 200 ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.
 
در اين استاندارد، مسئوليت حسابرس در خصوص ارزيابي رعایت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي، مطرح شده است.اين استاندارد در مورد ساير خدمات اطمينان بخشي كه در آن حسابرس به طور مشخص برای آزمون رعايت قوانين يا مقررات به خصوص و ارائه گزارش درباره آن بکار گمارده می شود، كاربرد ندارد.
الزامات اين استاندارد براي كمك به حسابرس در تشخیص تحريف بااهميت صورتهای مالی به دلیل عدم رعايت قوانین و مقررات طراحی شده است. با این حال مسئولیت پیشگیری از موارد عدم رعایت با حسابرس نیست و نمي‎توان از وی انتظار داشت موارد عدم رعايت کلیه قوانين و مقررات را كشف كند.