innerbanner

ارزيابی كار واحد حسابرسی داخلی

استاندارد حسابرسی 610
 
 
هدف‌اين‌استاندارد، ارائه‌استانداردها و راهنماييهاي‌لازم‌به‌حسابرسان‌مستقل‌درباره‌ارزيابي‌كار واحد حسابرسي‌داخلي‌است‌. اين‌استاندارد، در مواردي‌كه‌كاركنان‌واحد حسابرسي‌داخلي‌، حسابرس‌مستقل‌را در اجراي‌روشهاي‌حسابرسي‌ياري‌مي‌دهند، كاربرد ندارد. روشهاي‌مندرج‌در اين‌استاندارد تنها بايد درباره‌آن‌گروه‌از فعاليتهاي‌واحد حسابرسي‌داخلي‌بكار رود كه‌به‌حسابرسي‌صورتهاي‌مالي‌مربوط‌مي‌شود.