innerbanner

استاندارد حسابرسی 300 برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1392

 
استاندارد حسابرسی 300
 
اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسي 200 ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.
 
در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامهریزی حسابرسی صورتهای مالی مطرح میشود. این استاندارد اساساً برای حسابرسیهای بعدی (دورههای پس از حسابرسی نخستین) تدوین شده است. ملاحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح میشود.
حسابرس باید طرح کلی حسابرسی را  تدوین کند. این طرح باید دامنه رسیدگی، زمانبندی اجرا و مسیر حسابرسی را مشخص و رهنمودهای لازم را برای تدوین برنامه حسابرسی ارائه نماید.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟