innerbanner

اطلاعات مقايسه‌ای

استاندارد حسابرسی 710
 
 
هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در‌مورد مسئولیتهای حسابرس درباره  اطلاعات مقایسه‌ای است.  این استاندارد در مواردی که صورتهای مالی خلاصه شده به‌همراه صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه می شود، کاربرد ندارد.
حسابرس باید اطمینان یابد که اطلاعات مقایسه‌ای از تمام جنبه‌های با اهمیت،  منطبق با استانداردهای حسابداری است.