innerbanner

برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده 1393)

 
استاندارد حسابرسی 330
 
هدف حسابرس، کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص خطرهای تحریف بااهمیت ارزیابی شده، از طریق طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم برای مقابله با آن خطرهاست.
این استاندارد به مسئولیت حسابرس در زمینه طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم برای مقابله با خطرهای تحریف بااهمیت مشخص شده و ارزیابی شده توسط وی طبق استاندارد 315 در حسابرسی صورتهای مالی، میپردازد.