innerbanner

تحریر دفاتر قانونی

 هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی که طبق قانون مکلف به ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر می باشد باید در هر سال مالی همراه با اظهارنامه و سایر مستندات دفاتر قانونی خود را نیز طبق اصول و ضوابط و آئین نامه ها موجود تهیه و تنظیم نمایند .

اصولا دفاتر مورد نیاز برای کلیه شرکتها دفاتر کل و روزنامه و برای مشاغل دفتر درآمد ،هزینه می باشد.که پس از اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 96/4/31 کلیه اشخاص حقوقی و گروه اول از اشخاص حقیقی مکلف به  تسلیم دفاتر کل و روزنامه شده اند.

و گروه دوم و سوم اشخاص حقیقی تکلیفی به نگهداری دفاتر نداشته و درقالب  فرم های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کلیه درآمدها و هزینه ها و سایر اطلاعات خودرا تسلیم می نمایند.

 

انواع دفاتر :

 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استاندارددهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد. 

 

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد. 

 

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت های مالی لازم تهیه نمایند. 

 

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. 

 

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

*هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمپ دفاتر قانونی باشد.

*مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می کنند حداقل بایستی ماهی یکبار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند .

*از سال 1394 درخواست پلمپ  دفاتر به صورت اینترنتی  از طریق سایت  erkat.ssaa.irirsh امکان پذیر می باشد.

 

 

 

خدمات مالیاتی سام محاسب

 

ثبت و صدور اسناد حسابداری

کنترل اسناد صادره

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات

تهیه گزارشات مورد نیاز مالیاتی

تحریر دفاتر قانونی

 

 


میتونم راهنماییتون کنم؟