innerbanner

ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384

 
استاندارد حسابداری شماره 19
 
هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهای تجاری است. طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیلکننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی میکند. افزون بر این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک میگردد و درمورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت میگیرد.
ترکیب تجاری تجمیع واحد ها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی است که بر اثر کنترل خاص داراییها و عملیات واحد دیگر پدید می آید.
بهای تمام شده ترکیب تجاری :عبارت است از وجه نقد و معادل وجه نقد پرداختی و ارزش منصفانه سایر مابه ازاهای خریدواگذار شده در تاریخ تحصیل توسط واحد تحصیل کننده به اضافه هر گونه مخارجتبعی مستقیم ترکیب چنانچه طبق موافقتنامه ترکیب تجاری ،تعدیل بهای تمام شده مشروط به وقوع رویداد های آتی باشد. 
 
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟