innerbanner

تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و بیمه و حضور در هیئت های حل اختلاف

 کلیه فعالان اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط کارشناسان ارشد مالیاتی رسیدگی می شود تا سود و زیان ابرازی مودی را بررسی و در مورد قبول یا رد آن اظهار نظر نمایند.

 

پس از مشخص شدن ممیز رسیدگی شرکت، دفاتر و مستندات  به کارشناس مربوطه تسلیم و توضیحات و گزارشات لازم ارائه می گردد.کارشناس مالیاتی هرگاه در پروسه رسیدگی به مواردی از ابهام، عدم ثبت، کافی نبودن مستندات و ... مواجه شود می تواند طبق اصول و ضوابطی مبالغ مالیات اظهاری را نپذیرفته و خود نسبت برآورد سود سالانه اقدام نماید.

در چنین مواردی اگر مودی نسبت به مالیات تشخیصی اعتراض داشته و آن را به حق نداند می تواند در هیئت های مختلف اعتراض و دفاعیات خود را ارائه دهد. لذا آگاهی داشتن از قوانین و مقررات به روز مالیاتی و توانایی مستند سازی و لایحه نویسی و آشنایی با هیئت های حل اختلاف در سطوح گوناگون یکی از اساسی ترین نیازهای یک شرکت برای پرداخت مالیات به حق می باشد.

 
 

 

 

خدمات بیمه ای سام محاسب

 

بررسی برگ تشخیص های صادر شده

گزارش نویسی از رونوشت کارشناس مالیات

استفاده از تخفیفات و بخشودگی ها در زمان مقرر

ثبت اعتراض در اداره امور مالیاتی

شرکت در جلسات حل اختلاف

ارائه لوایح و دفاعیه های مربوطه

پی گیری نتایج هیئت ها و انجام اقدامات مناسب