innerbanner

داراييهاي ثابت مشهود - تجديد نظر شده 1386

استاندارد حسابداري‌شماره‌11
 
هدف‌این‌استاندارد، رهنمود لازم جهت حسابداری‌داراییهای‌‌ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری واحد تجاری در این داراییها و تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری داراییهای ثابت مشهود عبارت از شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفتری آن و شناخت هزینه‌استهلاک و زیان کاهش ارزش دارایی‌است.
‌این‌استاندارد باید برای حسابداری‌تمام‌داراییهای‌ثابت مشهود بکار گرفته‌شود، مگر این که به موجب استانداردی دیگر، نحوه حسابداری متفاوتی مجاز یا الزامی شده باشد.
طبق این استاندارد يک قلم دارايي ثابت مشهود که واجد شرايط شناخت به عنوان دارايي باشد، بايد به بهاي تمام شده اندازه‌گيري شود.