innerbanner

داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386

 
استاندارد حسابداري شماره 17
 
هدف‌اين‌استاندارد، تجويز نحوه‌حسابداري‌داراييهاي‌نامشهود است‌. موضوعات اصلي‌در حسابداري‌داراييهاي‌نامشهود عبارت‌از معيارها و زمان‌شناخت‌دارايي‌، تعيين‌مبلغ‌دفتري (شامل‌هزينه‌استهلاك‌) و موارد افشاست.
به منظور ارزیابی اینکه یک دارایی نامشهود ایجاد شده داخلی ها ئز معیار های شناخت است.واحد تجاری ایجاد دارایی را در دو گروه مرحله تحقیق و مرحله توسعه طبق بندی می کند.مخارج مرحله تحقیق نباید به عنوان دارایی نامشهود شناسایی شود.این مخارج در هنگام وقوع باید به عنوان هزینه شناسایی شود علایم تجاری،حق نشر و اقلام دارای ماهیت مشابه ایجاد شده در داخل واحد تجاری نباید به عنوان دارایی نا مشهود شناسایی شود