innerbanner

روشهای تحليلی

استاندارد حسابرسی 520
 
اين استاندارد براي حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از اول فروردین 1395 و پس از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.
 
اهداف حسابرس عبارتند از:
الفـ) کسب شواهد حسابرسی مربوط و قابل‌ اتكا با بکارگیری روشهای تحلیلی، و
ب) طراحی و اجرای روشهای تحلیلی در زمانی  نزدیک به خاتمه کار حسابرسی برای کمک به نتيجه‌گيری كلی در مورد سازگاری صورتهای مالی با شناخت حسابرس از واحد تجاری.