innerbanner

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384

استاندارد حسابداری شماره 5
 
هدف از این استاندارد ملزم داشتن رعایت موارد ذیل می باشد:
الف.مواردی که صورت های مالی بابت رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می شود،و
ب. افشاي اطلاعات درباره رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تأييد صورتهاي مالي.
همچنين طبق اين استاندارد اگررويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بيـانگر نامناسـب بـودن بكارگيري فرض تداوم فعاليت باشد، واحد تجاري نبايد صورتهاي مالي خـود را برمبنـاي تداوم فعاليت تهيه كند.
 
رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه 
رويدادهاي مطلوب و نامطلوبي است كه بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تأييد صورتهاي مالي رخ ميدهد و این رویداد ها شامل:
رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ت رازنامه: رويدادهايي كه شـواهدي در مـورد شـرايط موجود در تاريخ ترازنامه فراهم مي كند.
رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه :رويدادهايي كه بيانگر شرايط ايجـاد شـده بعد از تاريخ ترازنامه است.