innerbanner

صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

 

استاندارد حسابداری شماره 2      

 

 اطلاعات‌ هر سال مالی مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌،زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است.

گزارشي است كه اطلاعات مربوط به جريانهاي وجوه نقد (دريافت ها و پرداختها)واحد تجاري را طي يك دوره زماني معين نشان ميدهد.

در واقع صورت جريان وجوه نقد گزارش از منابع و راههای ورود وجه نقد بهدرون شركت و راههاي خروج يا مصرف وجوه نقد از شرکت می باشد و در نهایت تهيه صورت جريانوجوه نقد براساس مبناي نقدي انجام گرفته واطلاعات آن مبتني بر هيچكدام از قضاوت ها،برآورده روش های حسابداری نمی باشد و موجب افزایش قابلیت مقایسه فعالیت هایعملیاتی و جریان های نقدي واحد های تجاری مختلف می شود.

 

دانلود استانداردهای به روز شده حسابداری