innerbanner

طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي

استاندارد حسابداري‌شماره‌27
 
بكارگيري‌اين‌استاندارد در حسابداري‌طرحهاي‌مزاياي‌بازنشستگي‌الزامي‌است‌.
طرح های مزایا بازنشستگی برنامه هایی است که به موجب آن برای اعضا پس از خاتمه خدمت،مزایایی در قالب حقوق بازنشستگی یا مستمری فراهم می شود.به شرطی که بتوان این مزایا را قبل از خاتمه خدمت بر اساس شرایط مصوب با رویه مورد عمل تعیین یا برآورد کرد.
خالص دارایی های طرح (ارزش ویژه طرح)عبارت است از دارییهای طرح منهای بدهی های آن غیر از ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری .