innerbanner

كاهش ارزش داراييها

 
استاندارد حسابداری‌شماره‌32
 
هدف‌این‌استاندارد ارئه رویه‌هایی‌است‌که‌واحد تجاری‌با بکارگیری‌آنها اطمینان‌می‌یابد داراییها بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی‌شود. یک‌دارایی‌، در صورتی‌کاهش ارزش دارد که مبلغ بازیافتنی ناشی از فروش یا استفاده از دارایی، از مبلغ دفتری آن کمتر باشد. طبق‌این‌استاندارد، واحد تجاری‌باید زیان‌کاهش‌ارزش‌را شناسایی‌کند. این‌ استاندارد همچنین الزامات برگشت زیان کاهش ارزش و افشا را تعیین می‌کند.
این‌استاندارد در مورد موجودی‌مواد و کالا، سرمایه‌گذاریهای جاری، و داراییهای‌ایجاد شده‌از طریق پیمانهای بلندمدت و داراییهای غیرجاری (و یا مجموعه‌های واحد) طبقه‌بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش کاربرد ندارد، زیرا استانداردهای حسابداری مربوط به این داراییها دربرگیرنده الزامات خاصی برای شناسایی و اندازه‌گیری کاهش ارزش آنها می‌باشد.
 
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟