innerbanner

 

  

مشاوره و طراحی سیستم های کنترل داخلی

 

 

 

 

با توجه به اهمیت و نقش اساسی استفاده از یک نرم افزار کاربردی  در فعالیت های سازمانی وجود یک نرم افزار متناسب و قابل انعطاف در اجرای فرآیندها و رویه های سازمان حایز اهمیت است.طبق تجربه اجرایی مدیران این شرکت، بسیاری از شرکتها در مرحله خرید و انتخاب نرم افزار ، استقرار ، آموزش و اجرایی نمودن نرم افزار دچار مشکلات اساسی می باشند. بنابراین قبل از استفاده از نرم افزار می بایست فرآیندهای سازمان و روابط بین واحد ها (انبار-تولید-  مالی – فروش-اداری) بازنگری ، اصلاح و بر مبنای این ساختارهای اصلاحی نرم افزار تهیه و در سیستم اجرایی گردد.

 

 

 

 

 

پیشنهاد شرکت سام محاسب تحلیل برای شرکت های کوچک و متوسط نرم افزار جامع سپیدار همکاران سیستم و شرکتهای بزرگ و یا شرکتهایی که از لحاظ فرآیند کاری دارای خصوصیت منحصر به فرد می باشند، ابتدا مشاوره و بازنگری فرآیندها و سپس انتخاب یکی از نرم افزارهای مطرح در بازار می باشد .

 

خدمات مشاوره ای و استقرار سام محاسب

 

بازنگری و اصلاح ساختارها

و فرآیندهای موجود

بررسی نرم افزار موجود و تطابق

آن با فرآیندهای کاری

معرفی نرم افزار سازمانی متناسب

با عملکرد

استقرار و آموزش ماژول های

نرم افزار

تعریف رویه های سازمانی

ارتباط با سایر شرکت های گروه

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -