innerbanner

ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

 
استاندارد حسابرسی 450
 
هدف این استاندارد کمک به حسابرس برای ارزیابی موارد زیر است:
الف.اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی، و
ب .اثر تحریفهای اصلاح نشده بر صورتهای مالی.
در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورتهای مالی مطرح شده است. در استاندارد 700، مسئولیت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی توصیف گردیده است که براساس آن حسابرس باید مشخص کند که آیا از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد اطمینان معقولی کسب شده است یا خیر.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟