innerbanner

استانداردهای حسابرسی

تعریف حسابرسی

کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،سايرخدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

200. استاندارد حسابرسی 200 اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده 1391)

210.  قـرارداد حسابرسـي‌

220. كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديدنظر شده 1386

230 .مستندسازي - تجديدنظر شده 1386

240. مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1394)

250. ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي (تجدید نظر شده 1394)

260. اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

265. اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

300. استاندارد حسابرسی 300 برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1392

315.تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده 1393)

320. استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده 1392 )

330. برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده(تجدید نظر شده 1393)

450. ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

500. شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384

501. شواهد حسابرسي‌ اقلام خاص

505. تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده1392

510. حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌

520. روشهـاي‌ تحليلـي‌

530. نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383

540. حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده 1392

550. .اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389

560.   رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه

570. تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383

580. تاييديـه‌ مـديران‌

600.   ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389

610.   ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي

620. استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

700.   گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389

705.   اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389

706. بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389

710. اطلاعات مقايسه‌ای

720.   سايراطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

800.   استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص(تجدید نظر شده 1390 )

805. استاندارد حسابرسی 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390)

2400. بررسي‌اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌

2410. بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388

3400. رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384

4400. اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

4410. تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌