innerbanner

استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده 1392 )

 
استاندارد حسابرسی 320
 
 
این استاندارد، به موضوع مسئولیت حسابرس در زمینه بکارگیری مفهوم اهمیت در برنامهریزی و اجرای عملیات حسابرسی صورتهای مالی می پردازد. در استاندارد 450، نحوه بکارگیری مفهوم اهمیت در ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده (در صورت وجود) بر صورتهای مالی تشریح شده است.
هدف حسابرس، بکارگیری صحیح مفهوم اهمیت در برنامهریزی و اجرای عملیات حسابرسی است.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟