innerbanner

استاندارد حسابرسی 805 ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی (1390)

استاندارد حسابرسی 805
 
 
این استاندارد برای گزارش حسابرس بخش کاربرد ندارد. گزارش مذکور نتیجه کار حسابرس بخش در مورد اطلاعات مالی یک بخش است که به درخواست تیم حسابرسی گروه، به منظور استفاده در حسابرسی صورتهای مالی گروه تهیه می‌شود.
(رک: استاندارد600)
این استاندارد، الزامات سایر استانداردها را نفی نمی‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با شرایط کار حسابرسی این گونه اطلاعات، نمی‌پردازد.
 
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟