innerbanner

اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

 
استاندارد حسابرسی 265
 
اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسي 200 ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.
 
اين استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه اطلاعرسانی ضعفهای کنترلهای داخلی مشخص شده در حسابرسی صورتهای مالی، به ارکان راهبری و مدیران اجرایی (حسب مورد) میپردازد. این استاندارد، در رابطه با مسئولیتهای حسابرس برای کسب شناخت از کنترلهای داخلی و طراحی و اجرای آزمون کنترلها، نسبت به آنچه که در استانداردهای 315 و 330 مطرح شده است، الزامات بیشتری را مقرر نمیکند. در استاندارد 260 الزامات و رهنمودهای بیشتری در خصوص مسئولیت حسابرس برای اطلاعرسانی به ارکان راهبری ارائه شده است.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟