innerbanner

تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده 1392

استاندارد حسابرسی 505
 
در اين استاندارد، نحوه استفاده حسابرس از تأييدیه های برون سازماني براي كسب شواهد حسابرسي طبق الزامات استاندارد 330 و استاندارد 500 مطرح ميشود. اين استاندارد، رهنمودي درخصوص پرسوجو راجعبه دعاوي حقوقي و ادعاها ارائه نميکند. در استاندارد 501، كسب شواهد حسابرسي کافی و مناسب از طریق اين پرسوجوها مطرح شده است.
هدف حسابرس از بکارگیری تأییدیههای برون سازماني، كسب شواهد حسابرسي مربوط و قابل اعتماد است
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟