innerbanner

حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌

 
استاندارد حسابداري شماره23
 
این‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكاررود.

مشارکت خاص عبارت است از قرار دادی توافقی که به موجب آن دو یا چند طرف،یک فعالیتاقتصادی تحت کنترل مشترک را به عهده می گیرند.

ساختارهای متفاوت مشارکت های خاص:

1.عملیات تحت کنترل مشترک

2.دارایی های تحت کنترل مشترک

3.واحد های تجاری تحت کنترل مشترک

 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟