innerbanner

حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا

استاندارد حسابداری شماره 8
 
موجودی‌مواد و کالا بخش‌عمده‌ای‌از داراییهای‌بسیاری‌از واحدهای‌تجاری‌را تشکیل‌می‌دهد. بنابراین‌، ارزشیابی‌و انعکاس‌موجودی‌مواد و کالا اثر با اهمیتی‌در تعیین‌و ارائـه‌وضعیت‌ مالی‌و عملکرد مالی‌واحدهای‌تجاری‌دارد.
 
به طور دقیق تر موجودی مواد و کالا به دارائیهایی اطلاق می شود که :
الف) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود ،
ب) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار دارد ،
ج) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات ، خریداری شده و نگهداری می شود .
د) ماهیت مصرفی دارد و به طور غیرمستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود .
موجودی مواد و کالا یکی از اقلام دارائی جاری شرکت تلقی می شود ؛ زیرا انتظار می رود طی یک سال مالی یا یک چرخه عملیات ، هر کدام طولانی تر باشد ، به فروش رود یا مصرف شود .
 
 
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟