innerbanner

حسابرسی نخستين‌ - مانده‌های اول‌ دوره‌

 
استاندارد حسابرسی 510
 
هدف حسابرس در حسابرسی نخستین در ارتباط با ماندههای اول دوره، کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص موارد زیر است:
الفـ)آیا مانده های اول دوره حاوی تحریف هایی است که اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی دوره جاری داشته باشد یا خیر، و
بـ)آیا رویههای حسابداری مناسب مورد استفاده در تعیین ماندههای اول دوره، به صورت یکنواخت در تهیه صورتهای مالی دوره جاری بکار گرفته شده است یا خیر، و اینکه آیا تغییر در رویه های حسابداری، طبق استانداردهای حسابداری به درستی در حسابها منظور، و به نحو مناسب ارائه و افشا شده است یا خیر.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟