innerbanner

رسيدگی به اطلاعات مالی آتی- 1384

استاندارد حسابرسی 3400
 
هدف‌اين‌استاندارد، ارائه‌استانداردها و راهنماييهای لازم‌درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین برآورد و مفروضات ذهنی است.این استاندارد برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌صورت کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود، کاربرد ندارد، اگرچه بیشتر روشهای مقرر در این بخش ممکن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟