innerbanner

ساير اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

استاندارد حسابرسی 720
 
 
هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره ارزيابي ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده است که حسابرس نسبت به گزارش درباره آنها، الزامی ندارد. اين استاندارد اساسا درمورد گزارشهاي سالانه کاربرد دارد، گرچه مي‌تواند درباره گزارشهاي ديگري چون گزارشهاي مربوط به عرضه اوراق مشارکت نيز استفاده شود.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟