innerbanner

شواهد حسابرسی - تجديدنظر شده 1384

 
استاندارد حسابرسی 500
 
این استاندارد، شواهد حسابرسی مورد استفاده در حسابرسی صورتهای مالی را تشریح میکند، و به مسئولیت حسابرس درخصوص طراحی و اجرای روشهای حسابرسی جهت کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب میپردازد به گونهاي كه این شواهد پشتوانه نتیجهگیریهای معقولي باشد كه مبناي اظهارنظر وی قرار ميگيرد.
هدف حسابرس، طراحی و اجرای روشهای حسابرسی به گونهای است که بتواند شواهد حسابرسی کافی و مناسب پشتوانه نتیجهگیریهایی معقول كه مبناي اظهارنظر وی قرار میگيرد، را کسب کند.
 
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟