innerbanner

فعاليتهاي‌ كشاورزي

استاندارد حسابداري‌شماره‌ 26
 
كاربرد اين‌استاندارد در حسابداري‌موارد زير الزامي ‌است‌، مشروط‌بر اينكه‌به‌ فعاليت‌كشاورزي‌مربوط‌باشد :
الف ‌.داراييهاي‌زيستي‌، و
ب‌. توليد كشاورزي‌در زمان‌برداشت‌
واحد تجاری باید دارایی زیستی یا تولید کشاورزی را فقط زمانی شناسایی کند که :
الف.کنترل دارایی را در نتیجه رویداد های گذشته بدست آورده باشد.
ب.جریان منافع اقتصادی  آتی مرتبط به دارایی درون واحد تجاری محتمل باشد .
ج.ارزش منصفانه یا بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟