innerbanner

ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389

 
استاندارد حسابرسی 600
 
استانداردهـای حسابرسی در مـورد حسابرسی گـروه نيز کاربـرد دارد. در این استاندارد ملاحظات خاصی مطرح شده است که در خصوص حسابرسی گروه کاربرد دارد، به ویژه مواردی که دربرگیرنده حسابرسان بخش است.
اهداف حسابرس عبارت است از:
الف.تصمیمگیری نسبت به قبول یا رد حسابرسی صورتهای مالی گروه،
ب .برقراری ارتباط شفاف با حسابرسان بخش راجع به دامنه و زمانبندی حسابرسی اطلاعات مالی بخشها و یافتههای آنان، و
پ .کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی بخشها و فرایند تلفیق، به منظور اظهارنظر در مورد اینکه آیا صورتهای مالی گروه، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.
 
 

میتونم راهنماییتون کنم؟